GEMEENTEBLADOntwerpbesluit hogere waarden geluidhinder Oude Nieuwlandseweg 4 E Ouddorp

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een besluit hogere waarden te nemen op grond van de Wet geluidhinder, voor het adres Oude Nieuwlandseweg 4 E te Ouddorp. Dit besluit houdt verband met de aangevraagde omgevingsvergunning met registratienummer W2021-0639 (ook bekend als Ouddorp-Bad Oost, deelgebied 4).InzageHet ontwerpbesluit met bijlage ligt met ingang van 28 juni 2023 zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Digitale inzage is mogelijk via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis.ZienswijzenBelanghebbenden kunnen binnen de genoemde termijn van zes weken zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur schriftelijk. Informatie over de procedure kan worden gevraagd bij de behandelend ambtenaar de heer mr. J. den Braber, telefonisch bereikbaar onder nummer 14 0187.Tekst van ontwerpbesluit Hierna volgt de integrale tekst van het ontwerpbesluit.Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinderInzake de aangevraagde omgevingsvergunning met registratienummer W2021-0639Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee.Omgevingsverguning De aangevraagde omgevingsvergunning met registratienummer W2021-0639 (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo) maakt onder meer het omzetten van een recreatiewoning naar een woning aan de Oude Nieuwlandseweg 4E in Ouddorp mogelijk. Procedure Op de voorbereiding van het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidbelasting. In de Wet geluidhinder, en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, zijn normen opgenomen voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van onder meer wegverkeer, spoorwegverkeer en industrieterreinen. De regelgeving gaat daarbij uit van ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen, hogere waarden dan de ten hoogste toelaatbare waarden en een maximaal toelaatbare waarde. Een geluidbelasting onder de ten hoogste toelaatbare waarde wordt zonder meer aanvaardbaar geacht, terwijl een geluidbelasting boven de maximaal toelaatbare waarde niet is toegestaan. Indien de ten hoogste toelaatbare waarde wordt overschreden, moeten er maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting te verlagen tot de ten hoogste toelaatbare waarde. In bepaalde situaties kunnen er echter geen of onvoldoende maatregelen worden getroffen, omdat deze maatregelen stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In die situaties kunnen er hogere waarden worden toegestaan tot aan de maximaal toelaatbare waarde. Daarbij moet in ieder geval worden voldaan aan de eisen die gelden ten aanzien van de binnenniveaus in verblijfsruimten van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen. Wegverkeerslawaai Het plangebied ligt in de geluidzone van de Vrijheidsweg. Binnen zones langs wegen is de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor woningen 48 dB. Voor een nieuwe woning langs een bestaande weg bedraagt de maximaal toegestane waarde 63 dB. De maximaal toelaatbare binnenwaarde in een verblijfsruimte van een woning bedraagt 33 dB. Railverkeerslawaai Het plangebied ligt buiten de zone van elke spoorweg. Industrielawaai Het plangebied ligt buiten de zone van een gezoneerd industrieterrein. Luchtvaartlawaai Het bouwplan bevindt zich buiten de geluidzone van Rotterdam The Hague Airport. Cumulatie Indien de woningen zich binnen de zones van meerdere geluidbronnen bevinden, moet onderzoek worden verricht naar de gecumuleerde geluidbelasting. De Wet geluidhinder stelt ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelasting echter geen grenswaarden. Gemeentelijk toetsingskader Het college van Goeree-Overflakkee heeft op basis van de Wet geluidhinder geen hogerewaardenbeleid vastgesteld. Akoestisch onderzoek De resultaten van het onderzoek naar de geluidbelasting op de woning is weergegeven in het akoestisch onderzoek ‘Ouddorp Bad te Ouddorp’ van 15 maart 2021 met projectnummer BP.2101.R01, opgesteld door Kraaij Akoestisch Adviesbureau. Het akoestisch onderzoek voldoet aan de bepalingen van de Wet geluidhinder. Motivering Wegverkeerslawaai ten gevolge van Vrijheidsweg Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van de Vrijheidsweg de geluidbelasting op de woning de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschrijdt. De hoogste berekende geluidbelasting is 54 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh). Het verlagen van de verkeersintensiteit en het toepassen van geluidarm asfalt is voor de Vrijheidsweg niet aan de orde. Het plaatsen van een scherm of wal langs de Vrijheidsweg is niet gewenst om landschappelijke en stedenbouwkundige redenen. De maximale hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden, zodat hogere waarden kunnen worden vastgesteld. Geluidluwe gevel en/of geluidluwe buitenruimte Op basis van de situering van de woning heeft deze woning minimaal één geluidluwe gevel en/of buitenruimte. Cumulatie van geluid Alleen vanwege de Vrijheidsweg vindt een overschrijding van de hoogste toelaatbare geluidbelasting plaats. Er is geen sprake van meerdere relevante geluidgezoneerde geluidbronnen. Cumulatie is hiermee op basis van de Wet geluidhinder niet relevant.(Voorgenomen) besluitGelet op het akoestisch onderzoek ‘Ouddorp Bad te Ouddorp’ van 15 maart 2021 met projectnummer BP.2101.R01, opgesteld door Kraaij Akoestisch Adviesbureau, de artikelen 83, lid 2 en 110a van de Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee voornemens naar aanleiding van de aangevraagde omgevingsvergunning W2021-0639 de volgende hogere waarde voor wegverkeerslawaai vast te stellen:Bestemming wonen Geluidbron Hogere waarde (dB) Woning (noordgevel) Oude Nieuwlandseweg 4E, Ouddorp Vrijheidsweg 54 Overige regels en wettenHet onderhavige besluit betreft een ontheffing op grond van de Wet geluidhinder. Dit besluit laat onverlet dat er voor realisering van het bouwplan mogelijk rekening gehouden dient te worden met andere wettelijke bepalingen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in Ouddorp.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten