GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Poortvliet te Ouddorp’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 25 oktober 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd het ontwerpbestemmingsplan ‘Poortvliet te Ouddorp’.Waar gaat het bestemmingsplan over?Het plangebied is gelegen aan de Broekweg 23-27 te Ouddorp. Het bestemmingsplan voorziet in 4 vrijstaande koopwoningen gesitueerd in een lint langs de Broekweg. Achter deze lintbebouwing zijn 16 (8 + 8) levensloopbestendige boven- en benedenwoningen (sociale huur) gesitueerd aan een parkeerhof. Het bestemmingsplan 'Poortvliet te Ouddorp' biedt het planologisch juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.IMRO-codering: NL.IMRO.1924.ODPPoortvliet-BP20Referentienummer: Z -22-144683VoorbereidingsbeslissingHet m.e.r. beoordelingsbesluit wordt beschouwd als een voorbereidingsbeslissing op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht. Daarom staat tegen dit besluit geen direct bezwaar of beroep open, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State geoordeeld dat bijvoorbeeld omwonenden en milieuverenigingen in dit geval niet als direct belanghebbende worden gezien. Belanghebbenden kunnen hun reactie omtrent dit beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van het bestemmingsplan voor dit project.Hoe kunt u het bestemmingsplan en de overige documenten bekijken?U kunt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten inzien vanaf 25 oktober 2023 tot en met 5 december 2023. Ze staan op www.goeree-overflakkee.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis.Zienswijzen ontwerpbestemmingsplanIedereen kan van 25 oktober 2023 tot en met 5 december 2023 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden en om de zienswijze van een datum en handtekening te voorzien.Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig telefonisch een afspraak te maken met mw. N.N. Koeman van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt, dat door de indiener van de mondelinge zienswijze wordt ondertekend. VervolgIngekomen zienswijzen worden (in verband met privacy geanonimiseerd) samengevat in een ‘Nota van zienswijzen’. In deze nota staat ook de reactie van de gemeente op de zienswijzen, én of de zienswijzen al dan niet leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan ‘Poortvliet te Ouddorp’.Het bestemmingsplan en de Nota van Zienswijzen die daarbij hoort, worden door het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling aangeboden aan de raad. Indieners van zienswijzen ontvangen na het collegebesluit een brief met daarin de reactie op de zienswijzen en de nota.De Nota van Zienswijzen wordt ook gepubliceerd bij de stukken op de raadsagenda onder de raadsagendapunten. Deze kunt u een aantal dagen voor de raadsvergadering waarin de vaststelling van het bestemmingsplan geagendeerd is, inzien. Na de raadsvergadering informeren wij u over het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan.Als het bestemmingsplan vastgesteld is, volgt daarvan een bekendmaking in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. In de bekendmaking staat waar het bestemmingsplan over gaat, waar en wanneer het ter inzage ligt en hoe daartegen in beroep gegaan kan worden.InformatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. N.N. Koeman van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in Ouddorp.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten