GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan 'Poortvliet te Ouddorp'

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 25 april 2024 het bestemmingsplan 'Poortvliet te Ouddorp' gewijzigd  heeft vastgesteld.In de regels van dit plan (artikel 6.7) is een voorwaardelijke verplichting opgenomen die ervoor zorgt dat een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen pas wordt verleend wanneer is aangetoond dat de bodemkwaliteit in het gehele plangebied voldoende is. In de toelichting (onder 10.3 ‘procedure’ en onder 7.6 ‘bodem’) staat vermeld dat een omgevingsvergunning kan worden verleend zodra is aangetoond dat de bodemkwaliteit op locatie van voldoende kwaliteit is. De nota ‘ambtshalve wijzigingen’ is raadpleegbaar als bijlage 4 bij het collegevoorstel. PlangebiedHet plangebied is gelegen aan de Broekweg 23-27 te Ouddorp. Het bestemmingsplan voorziet het gebied Poortvliet te transformeren en hierbij 20 woningen te plaatsen. Het betreft hier 16 levensloopbestendige boven-benedenwoningen (sociale huur) en 4 vrijstaande woningen. Dat is binnen het vigerende bestemmingsplan niet toegestaan. Daarom wordt middels een nieuw bestemmingsplan getracht de planologische strijdigheid op te lossen. Het bestemmingsplan 'Poortvliet te Ouddorp' biedt het planologisch juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.IMRO-codering: NL.IMRO.1924.ODPPoortvliet-BP40 Referentienummer: Z -22-144683/22597InzageU kunt het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten inzien vanaf 8 mei 2024 tot en met 18 juni 2024. Ze staan op www.goeree-overflakkee.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis.BeroepstermijnBent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. U doet dit door een brief (een beroepschrift) te sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet de brief dateren en ondertekenen.U kunt alleen beroep instellen:1.als u belanghebbende bent bij het bestemmingsplan, of2.als u geen belanghebbende bent maar:a.wel op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend, ofb.als u geen zienswijze hebt ingediend op het ontwerpbestemmingsplan maar kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest dit (tijdig) te doen; ofc.als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.Het beroepschrift kan alleen worden ingediend in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.   InwerkingtredingHet vaststellingsbesluit van de gemeenteraad in werking na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als er spoedeisende redenen zijn waarom volgens u nog niet in werking treden, kunt u als u belanghebbende bent èn tijdig beroep heeft ingesteld, een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als een dergelijk verzoek wordt ingediend binnen de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.InformatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Bekker van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in Ouddorp.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten