PROVINCIAAL BLADBeschikking Wet natuurbescherming, Ouddorp, gemeente Goeree-Overflakkee

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor het herinrichten van strandje Twins en Punt West te Ouddorp, gemeente Goeree-Overflakkee.Beroep en inzageDe beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 8 mei 2024 ter inzage bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Een belanghebbende kan tot en met 19 juni 2024 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01081022. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Goeree-Overflakkee.Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor deze procedure geldt op grond van overgangsrecht nog het oude recht, in dit geval de Wet natuurbescherming.InlichtingenVoor nadere inlichtingen en/of (fysieke) ter inzagelegging van de beschikking en de relevante documenten kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in .

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten