PROVINCIAAL BLADBeschikking Wet natuurbescherming, Plangebied nabij Duinen Goeree & Kwade Hoek/Grevelingen te Ouddorp

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om vergunning te verlenen voor de realisatie van 45 woningen en een hotel. De locatie betreft het Plangebied nabij Duinen Goeree & Kwade Hoek/Grevelingen te Ouddorp.Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn wijzigingen aangebracht.Beroep en inzageDe beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 15 februari 2017 ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de dag na die waarop de beschikking ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 00454979. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te hebben gebracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.Het is ook mogelijk om een beroep of verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).Voor informatie over de openingstijden en locatie voor het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de website van de Omgevingsdienst Haaglanden en de gemeente Goeree-Overflakkee.InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in Ouddorp.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten