PROVINCIAAL BLADOntwerpbeschikking Wet natuurbescherming, strandje Twins en Punt West te Ouddorp, te Goeree-Overflakkee

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een vergunning te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb voor het herinrichten van strandje Twins en Punt West te Ouddorp, gemeente Goeree-Overflakkee.Zienswijze en inzageDe ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 15 maart 2024 tot en met 25 april 2024 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01081022, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de gemeente Goeree-Overflakkee.Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor deze procedure geldt op grond van overgangsrecht nog het oude recht, in dit geval de Wet natuurbescherming.InlichtingenVoor nadere inlichtingen en/of (fysieke) ter inzagelegging van de beschikking en de relevante documenten kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in .

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten