WATERSCHAPSBLADVerbod op onttrekken van oppervlaktewater Volgerland Ouddorp

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het dagelijks bestuur van Waterschap Hollandse Delta; Overwegende dat: - het dagelijks bestuur op basis van artikel 3.7 van de Keur waterschap Hollandse Delta 2014 (hierna: de Keur), zo nodig in afwijking van verleende watervergunningen of geldende peilbesluiten, de bevoegdheid heeft om een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewaterlichamen af te kondigen in geval van grote waterschaarste; - het doel van een onttrekkingsverbod in algemene zin is om (verdere) daling van het waterpeil te voorkomen en te beperken, om voldoende watervoorraad te behouden voor de droge periode die nog komt en om schade als gevolg van waterschaarste te voorkomen dan wel te beperken; - de inzet van het onttrekkingsverbod per gebied afzonderlijk moet worden bepaald omdat de lokale omstandigheden en behoeften feitelijk kunnen verschillen en overwegende dat artikel 2.1 lid 4 en lid 5 van het Waterbesluit het dagelijks bestuur de beleidsruimte biedt om lokaal maatwerk te leveren teneinde rekening te kunnen houden met regionale bijzonderheden en de ter plaatse op dat moment geldende droogtesituatie en met de maatschappelijke en economische gevolgen van het instellen van een onttrekkingsverbod; - in de Verdringingsreeks een prioriteitsvolgorde van maatschappelijke en economische behoeften is neergelegd die bij watertekorten of dreigende watertekorten bepalend is voor het verdelen van het beschikbare oppervlaktewater door de waterbeheerder, en overwegende dat alle waterschappen de Verdringingsreeks bij (dreigende) watertekorten in acht moeten nemen en dat zij verplicht zijn het beschikbare oppervlaktewater overeenkomstig te Verdringingsreeks te verdelen; - het instellen van een onttrekkingsverbod leidt tot een prioriteitstelling waarbij de behoeften zodanig zijn gewogen dat de maatschappelijke en economische gevolgen zo gering mogelijk zijn; - Het Volgerland in Ouddorp een bijzonder natuurgebied is met een eigen waterstaatkundig regime, waar geen gebiedsvreemd water wordt ingelaten om zodoende de ecologie zoveel mogelijk in stand te houden. Voor aanvoer van water is het gebied dus geheel afhankelijk van neerslag en in droge perioden daalt het waterpeil zodanig dat de natuurwaarden in het geding komen. - De Plasweg/Plasdijk in Goedereede in plaats van het Volgerland gebruikt kan worden als alternatieve locatie voor het onttrekken van oppervlaktewater; gezien de huidige aanhoudende droogte in Nederland waardoor de vraag naar water vanuit verschillende maatschappelijke en ecologische behoeften groter is of dreigt te worden dan het aanbod van water met een voor de diverse behoeften geschikte kwaliteit; gehoord het ambtelijk advies van 25 augustus 2022 om een onttrekkingsverbod in te stellen uit het volgende oppervlaktewater:Volgerland te Ouddorp Een en ander zoals weergegeven op de bij dit besluit gevoegde en hiervan deel uitmakende kaart. Het dagelijks bestuur maakt bekend dat het instellen van een onttrekkingsverbod in het hiervoor beschreven gebied noodzakelijk is omdat: - Het Volgerland in Ouddorp een natuurgebied is met een eigen waterstaatkundig regime. Om dit ecologisch systeem en de bijbehorende natuurwaarden zoveel mogelijk in stand te houden, wordt in dit gebied ook geen gebiedsvreemd water ingelaten. Voor aanvoer van water is het gebied dus volledig afhankelijk van neerslag die ter plaatse valt. - Met name in perioden met weinig neerslag het waterpeil ter plaatse daalt, waardoor het ecologisch systeem (met name voor de planten, vissen en amfibieën, insecten en andere dieren die er leven) onder druk komt te staan. - Dit haaks staat op de wens om het aanwezige water zoveel mogelijk vast te houden en de natuurwaarden in stand te houden, zoals ook vastgelegd in het waterbeheerprogramma 2022-2027 en het groenbeleidsplan van het Waterschap. Gelet op: • Artikel 2.1 van de Waterwet • Artikel 2.9 van de Waterwet en artikel 2.1 van het Waterbesluit; • Artikel 3.7 van de Keur waterschap Hollandse Delta 2014; • Het Mandaatbesluit artikelen 2.9 en 3.7 Keur WSHD 2014 van 26 juli 2022; BESLUIT: • Een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater in te stellen voor: Volgerland te Ouddorp, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart; • Dat dit onttrekkingsverbod een algeheel en voor een ieder verbindend onttrekkingsverbod behelst, waarop geen uitzonderingen gelden; • Dat het onttrekkingsverbod ingaat op 29 augustus 2022 en dat het verbod van kracht blijft tot het tijdstip dat het dagelijks bestuur besluit om het verbod in te trekken.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in .

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten